De Rijkscollectie

De Rijkscollectie bestaat uit objecten van bijzondere artistieke, culturele of wetenschappelijke waarde waarvan de Staat eigenaar is of die aan de zorg van de Staat zijn toevertrouwd.

Het grootste deel van de Rijkscollectie wordt beheerd door de voormalige Rijksmusea. Vanaf 1993 zijn de Rijksmusea verzelfstandigd en zijn de collecties van de Staat aan deze musea in bruikleen gegeven. Verder worden delen van de Rijkscollectie beheerd door instanties die zelf onderdeel zijn van het Rijk. Enerzijds zijn dit de verschillende departementen, Colleges van Staat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Anderzijds is er een aantal musea dat deel uitmaakt van het Rijk, zoals de diverse defensiemusea en het Belasting- en Douanemuseum.

De verantwoordelijkheid voor de Rijkscollectie ligt in hoofdzaak bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maar deels ook bij de overige ministers en bij de Colleges van Staat.